God houdt van je ongeacht wie je bent

Wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan en nog gaat doen — God houdt van je. Zijn liefde is dezelfde: gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Het is belangrijk geworteld te zijn in de liefde die Hij voor ons heeft, en één van de manieren om dat te doen is je voeden met Gods Woord. Daarin staat dat Hij al van ons hield voordat Hij de aarde schiep, Hij het initiatief nam om ons lief te hebben, en Zijn liefde voor eeuwig en altijd hetzelfde is.

God hield al van ons vóór de grondlegging van de wereld. In Efeze 1:4 lezen we dat “Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.” Hij koos ons in Christus, nog voordat Hij de mens schiep. Daarmee koos Hij ons niet op wie wij zijn of om wat we voor Hem doen, maar om wie Christus was, is en zal zijn. Vanwege die vooraf gemaakt keuze, ging Christus voor ons aan het kruis toen de mens nog in zonde leefde (Rom. 5:8). Het is niet menselijke normaal om je leven te geven voor iemand die jou als vijand beschouwd (vers 7), maar toch stierf Hij voor ons toen we nog niets waren en niets hadden gedaan.

Het was Gods keuze om Zijn liefde in Christus te laten zien; wij hadden er niet om gevraagd. Ook al waren wij dood in onze overtredingen (Efz. 2:1), God werd door Zijn enorme liefde bewogen om Jezus te sturen: Het is “niet uit u” (Efz. 2:8), maar “uit God, Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus” (2 Kor.5:18). De liefde die wij uiteindelijk voor Hem hebben, is slechts een reactie op Zijn liefde van Hem voor ons (1 Joh. 4:19), en niet andersom.

Die liefde die Hij toen had is onveranderd. God zegt dat Hij nooit verandert (Mal. 3:6) en dat Jezus ook vandaag dezelfde is (Heb. 13:7). Aangezien God Liefde is (1 Joh. 4:8), verandert Zijn liefde ook nooit. “Zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?” (Rom. 8:32). Als we weten dat Hij Jezus ook nu voor ons zou laten sterven, omdat Zijn liefde niet veranderd is, dan kunnen we er zeker van zijn dat niets ons zal scheiden van de liefde van God in Christus Jezus (Rom. 8:38-39).

Nu je weet dat Zijn liefde voor jou was, is en voor eeuwig zal zijn, hoef je je niet langer onzeker of minderwaardig te voelen. Blijf je voeden met Zijn liefde, elke dag weer, dan steken de wortels steeds dieper in de aarde en kan niets en niemand je nog op andere gedachten brengen.